ساعت سانسور سرگرمی کارتون سرگرمی بیا تو بخندیم

ساعت: سانسور سرگرمی کارتون سرگرمی بیا تو بخندیم کارتون منتخب روز

سانسور مناظره های انتخاباتی/ کارتون روز

در حاشیه احتمال پخش غیرزنده مناظره های انتخاباتی، علی میرایی این کارتون را در ضمیمه طنز نیش خط منتشر کرد. در حاشیه احتمال پخش غیرزنده مناظره های..

ادامه مطلب